Dagboek van een dominee in Jorwert (24 maart 2020)

Dinsdag 24 maart. Toen ik vanmorgen de kerkdeur opende, zag ik een boomkruiper in de bomen rondom het kerkhof. Die zie ik hier niet vaak. Het vogeltje klimt behendig bij de boom omhoog. Dat is precies volgens de natuurgids. Een boomkruiper klimt omhoog, een boomklever beweegt langs de stam omlaag. In stille bewondering volg ik z’n bewegingen.  

Is het voorlopig een van de laatste keren dat ik de deur van de kerk in de ochtend opendoe? De toespitsing op het beleid maakt dat we vandaag moeten overleggen. En ja hoor, de regelmaat van de vorige dagen is volstrekt zoek. Veel bellen en mailen. Nog even met Sietske naar de stad om enkele nodige boodschappen te doen. In de middag krijg ik een app-bericht van Hadassa, een medewerker van de KRO-NCRV: ‘Beste Hinne, we zijn bezig met een nieuw project.

Morgen om 12 uur publiceren we een video waarin christenen samen het Onze Vader bidden. Dit in het kader van de oproep van de Paus om dit gebed samen te bidden in deze tijd. Zou je hieraan mee willen werken? We maken een video van filmpjes die mensen zelf maken met hun telefoon. Denk eraan: wel rechtop filmen vanwege de montage. Enne, graag zo snel mogelijk.’ Ik vraag Sietske of ze een filmpje van me wil maken terwijl ik het Us Heit bid. We proberen het in de kerk, maar het is teveel ‘alsof’. We besluiten naar buiten te gaan, dat past ook beter bij Nijkleaster. Staande in de ‘greide’ voelt en bidt het veel beter!

Us Heit yn ’e himel,
Lit jo namme hillige wurde,
Lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde  
op ierde likegoed as yn ’e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea          
en ferjou ús ús skulden,
sa’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan ’e kweade.
Want jowes is it keninkryk     
en de krêft                          
en de hearlikheid                   
oant yn ivichheid.
 Amen         

In de namiddag een DB vergadering van de gemeente Westerwert. Wat gaan we wel en niet doen? We verzamelen onze iedeeën en zullen dat aan de kerkenraad voorleggen. Bij thuiskomst kan ik net nog even van de zon genieten. Na het eten een uur met collega Saskia overlegd en vervolgens een e-mail geschreven aan de lokale commissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de eigenaar van de kerk in Jorwert. Even vragen naar wat zij vinden van het wel of niet openstellen van de kerk. Tegen tienen rond ik af en plaats ik deze woorden op mijn website. Tot morgen.

Reacties

  1. Lisa Venema zegt

    Beste Hinne
    Laat jouw gebed maar omhoog gaan via de boomkruiper
    Dank je wel voor dit mooie dagboek
    Groetjes van Lisa, mem fan Deborah

Geef een reactie