4 ‘Paulus-preken’

Hjir fine jo fjouwer Frysktalige preken dy’t ik hâlden ha yn it seizoen 2009-2010 te Wurdum. De titels fan de preken binne foar in grut part ûntliend oan inkelde fan de haadstikken út it moaie boek fan Patrick Chatelion Counet, Genie of misgeboorte. Zeven vooroordelen over de apostel Paulus (KBS uitgeverij, 2009).

Paulus: homohaat of manljusleafde?

Paulus: Joad of antysemyt?

Paulus: seksist of feminist?

Paulus: skerpsliper of frijheidsstrider?