Boeken

omslach boekOp ús eigen wize. Sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer. (Bornmeer, 2015) Te keap yn ‘e boekhannel foar € 20. Of te koop via deze site. U kunt dan het contactformulier invullen (€ 20 + verzendkosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

Preken fan in tuorkefretterPreken fan in tuorkefretter (KFFB, 2012) Noch te bestellen by de KFFB foar €16 (www.kffb.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wylde goesWylde goes. Lieten út Glasgow en Iona (KFFB, 2008). Noch te bestellen by de KFFB foar €17.50 (www.kffb.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei it wiffe skipMei it wiffe skip. Nei hûndert jier Kristlik Frysk Selskip (Ljouwert, KFS/Elikser, 2008) Noch foldwaande eksimplaren beskikber by my te krijen (€10)

 

 

 

 

 

 

 

Stop harassing the gentilesStop Harassing the Gentiles: Reflections on African Theology 1998-2002 (Limbe/Cameroon: Presprint, 2002). I still have a few copies available.

 

 

 

 

 

 

 

In eigen teologyHinne Wagenaar, Ype Schaaf en Anne van der Meiden, In eigen teology?: Afrikaanske fragen yn it Frysk en yn it Saksysk (KFFB, 1999). Noch inkelde eksimplaren by my te krijen (€10).

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eigen theologieEen eigen theologie?: Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen (Kampen: Uitgeverij Kok, 2000). Alleeen antiquarisch nog te verkrijgen.