De Fryske Utopy (2019, FRL en NL)

De Fryske Utopy (Bornmeer, 2019) met daarin mijn artikel: Venetië en Fryslân. Dreame oer taal, kultuer en tsjerke.

De Friese Utopie (Noordboek, 2019) met daarin mijn artikel: Venetië en Fryslân. Dromen over taal, cultuur en kerk.