Artikels (Frysk)

Neist myn boek Op ús eigen wize. Sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer (Bornmeer, 2015) ha ik de ûndersteande artikels yn it Frysk publisearre:

Identiteit as teologyske kategory. Yn: Hinne Wagenaar, Ype Schaaf en Anne van der Meiden, In eigen teology? Afrikaanske fragen yn it Frysk en Saksysk (Dokkum: KFFB, 1999), 11-27.

Tsjerke en Taal. Yn: Hinne Wagenaar, Ype Schaaf en Anne van der Meiden, In eigen teology? Afrikaanske fragen yn it Frysk en Saksysk (Dokkum: KFFB, 1999), 91-100.

Ynlieding ta de bondel Wylde Goes. Yn: Wylde goes, Lieten út Glasgow and Iona (KFFB, 2008), 7-10.

Liudger, Apostel van de Friezen? Yn: It Beaken jiergong 73 – 2011 nr. 3/4 89-102.