Wolkom!

Tige wolkom op myn webstee oer teology yn Fryslân. Jo fine hjir blogs, artikels en preken dy’t te krijen hawwe mei leauwe en spiritualiteit, tsjerke en maatskippij yn de breedste sin, én yn trije talen te witten it Frysk, Nederlands and English. It skilderij hjirneist symbolisearret ‘teology yn Fryslân’ foar my. It is skildere troch de keunstner Peter Vassilev (1943 – 2011) út Frjentsjer.

Van harte welkom op mijn website over theology in Fryslân. U kunt hier blogs, artikelen en preken vinden over geloof en spiritualiteit, kerk en maatschappij in de breedste zin.

 


Boppeoan, op de horizontale menu-balke (wolkom, artikels …) steane de fêste rubriken mei de wichtichste teksten. Dêr feroaret net safolle oan, mar sa no en dan komme der nije teksten by. Op de begjin-side steane de koartere blogs en stikjes dy’t oer alderhande ûnderwurpen geane. Sjoch ek nei de kategoryen en ‘tags’ (etiketten).


Nederlands

Van harte welkom op mijn website over theology in Fryslân. U kunt hier blogs, artikelen en preken vinden over geloof en spiritualiteit, kerk en maatschappij in de breedste zin, én in drie talen, namelijk het Frysk, Nederlands and English. Het schilderij dat als beeldmerk fungeert voor mijn website symboliseert ‘Theologie in Fryslân’ voor mij. Het is gemaakt door de kunstenaar Peter Vassilev uit Franeker.

Bovenaan, op de horizontale menubalk (wolkom, artikelen …) staan de vaste rubrieken met de belangrijkste teksten. Zo nu en dan worden nieuwe artikelen bijgeplaatst. De meeste Nederlandstalige artikelen staan onder die noemer. Op de thuis-pagina vindt u de kortere blogs en columns met een veelheid aan onderwerpen. Raadpleeg de categorieën en ‘tags’.

English

You are very welcome on my website concerning  theology in Friesland. You may find here blogs, articles and sermons on faith and spirituality, church and society in the broadest sense ánd in three languages: Frisian, Dutch and English. The painting on this website symbolizes ‘Theology in Friesland’ for me. It has been painted by the artist Peter Vassilev.

In the horizontal menu (above) you may find the articles and sermons. These are the most important teksts. The English articles are mainly found under ‘articles’. The blogs on the homeside are written in the Frisian or Dutch language. I’m sorry about that.

Ds. Hinne Wagenaar
(Ordained pastor in the Protestant Church in the Netherlands)

Ewerwert 5,
NL-9023 AV Jorwert,
Nederland/The Netherlands.

(00 31) 058-2550998