Arke Blogs

Fan 1 juny oant 7 july 2011 mocht ik op de skriuwersarke fan Rink van der Velde útfanhûzje. Yn dy tiid ha ik wurke oan myn boek ‘Op ús eigen wize. Oer folken, talen en kultueren yn it bibelboek Hannelingen fan ’e apostels’. Mar ik ha yn dy wiken ek inkele blogs skreaun oer myn ferbliuw op it arkje. Dy blogs kinne jo hjir lêze.

Foto: Corrie Grupstra