Mei it wiffe skip (2008)

Mei it wiffe skip. Nei hûndert jier Kristlik Frysk Selskip (Ljouwert, 2008) Einredaksje: Jan Popkema. Redaksje: Coby de Boer-Bergstra, Corry Bouma, Tom Dijkstra, Jan Popkema en Hinne Wagenaar.

Hinne Wagenaar, Redaksjonele ferantwurding: