Preken

Foto: Corrie Grupstra

Foto: Corrie Grupstra

Hjir fine jo in pear preken. De Bibelteksten fan in soad fan de preken wurde earst besprutsen yn tariedings-groepen. Yn in lettere faze fan tarieding bin ik yn de natuer te finen.

Hier vindt u een aantal preken. De Bijbelteksten die centraal staan in een preek worden vaak besproken in voorbereidingsgroepen. In een latere fase van voorbereiding ben ik vaak in de natuur te vinden.

Here you may find a few sermons. Generally I prepare my sermons through Biblestudies with groups in my parish. In a later stadium of the preparation of my sermons, I take a stroll  in nature.