Wylde goes (2008)

Wylde goes. Lieten út Glasgow and Iona (KFFB, 2008) Redaksje: Atze Bosch, Jan Breimer, René Silvis, Hinne Wagenaar en jan Wouda.

Hinne Wagenaar, Ynlieding by Wylde goes: