In eigen teology? (1999)

In eigen teology? Afrikaanske fragen yn it frysk en Saksysk (KFFB, 1999)