Artikels (Frysk)

Meditaasje

Meditaasje

 

Yn dit menu fine jo Frysktalige artikels dy’t ik skreaun ha sûnt 1998. Meastentiids stiet yn in fuotnoat wêr en wannear’t  it artikel publisearre is. De hjirûnder neamde artikels binne ek mei-inoar ferskynt yn boekfoarm:

In eigen teology? Afrikaanske fragen yn it Frysk en yn it Saksysk (KFFB: 1999) Vertaling in het Nederlands: Een eigen theologie? Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen (Kampen: Uitgeverij Kok, 2000).

– Identiteit as teologyske kategory (Identiteit als theologische categorie)

– Tsjerke en taal: in fergeliking tusken Fryslân en Kameroen (Kerk en taal: een vergelijking tussen Friesland en Kameroen)