Kleaster-snein

Op snein 9 oktober 2011 wie der in kleaster-snein yn de tsjerke fan Jorwert. Dizze snein komt fuort út de gearwurking tusken de Protestantske gemeente Westerwert (de doarpen Bears, Jellum, Jorwert en Weidum), de Stifting Nijkleaster en de ôfdieling ‘Missionair Werk en Kerkgroei’ van de lanlike Protestantske Kerk in Nederland. Dizze trije partijen stribje nei in pionierplak Nijkleaster yn Jorwert. De dreamen en gedachten hjiroer kinne jo fine yn it menu Nijkleaster (rjochts boppe op dizze webside).
De dei begûn mei kofje. Dêrnei wie der in sfearfolle tsjinst yn it koar fan de tsjerke. De dei waard besluten mei in kleastermiel. Yn tsjerke stiene lange, skitterjend fersoarge, tafels mei ûnder oaren bôle en wyn! De preek dy’t hâlden is yn de tsjinst ‘Oant sjen ûnder de parrebeam’ kinne jo fine ûnder it menu Nijkleaster. Dizze kleastersnein wie gjin publyk barren, it wie ornearre foar de gemeenteleden fan Westerwert.

Op zondag 9 oktober 2011 werd in de kerk van Jorwert een ‘klooster-zondag’ gehouden. Dit iniatief komt voort uit de samenwerking van de Protestantse gemeente Westerwert (de dorpen Bears, Jellum, Jorwert en Weidum), de Stichting Nijkleaster en de afdeling ‘Missionair Werk en Kerkgroei’ van de landelijke Protestantske Kerk in Nederland. Deze drie partijen streven naar een pionierplek Nijkleaster in Jorwert. De gedachten en dromen over Nijkleaster kunt u vinden onder het menu Nijkleaster (rechtsboven op deze website).

De dag begon met koffie. Daarna volgde een sfeervolle viering in het koor van de kerk. De dag werd besloten met een kloostermaaltijd. In het schip van de kerk stonden lange, schitterend verzorgde, tafels met onder andere brood en wijn! De friestalige preek die tijdens deze dienst werd gehouden (Oant sjen ûnder de parrebeam) kunt u vinden onder het menu Nijkleaster. Deze kloosterzondag was niet algemeen aangekondigd, maar was bestemd voor de gemeenteleden van Westerwert.

Geef een reactie