Nim dit stuit en nim dit stee

Geartsje van der Meer

 Op snein 11 maart waard  miskien wol de premjêre hâlden fan dit liet út de Iona mienskip  yn Skotlân. It waard songen oan it begjin fan in 11-oeretsjinst yn de Prot. Gemeente fan Wurdum (en omkriten). Geartsje van der Meer fertolke dit liet op har eigen persoanlike wize. Wy wienen der stil fan.

It liet stiet yn de Bondel ‘Wylde goes’, mei Lieten út Iona en Glasgow. De teksten binne yn it Frysk, Ingelsk en Hollânsk.

Yn de maaiefakânsje giet in groep fan de gemeente Wurdum en Westerwert mei leden fan it bestjoer fan de Stifting Nijkleaster nei Iona ta. Wy hoopje it liet dêr te sjongen. Ek yn ús eigen taal fansels!

1.
Nim dit stuit en nim dit stee,              Take this moment, sign and space;
nim myn freonen gear:                         take my friends around;
meitsje hjir de romte ree                     here among us make the place
foar jo leafde, Hear.                               where your love is found.

2.
Neam myn namme, nim de tiid,
Meitsje yn my wer goed
sa’t ik bin en wa’t ik wie,
dêr’t ik faalde yn noed.

3.
Nim de wurgens fan myn hert,
nim en weach myn spyt,
reitsje mei ferjouwing oan
wat by my net slyt.

4.
Nim it lytse bern yn my,
bang foar groei nei grut;
help my sa dat Kristus’ byld
yn my sichtber wurdt.

5.
Nim myn kennis, myn talint,
nim wat groeie kin;
lit my Jowes wêze, sa
dat iksels it bin.
 (Wylde goes, 21)

 

1.
Take this moment, sign and space;
take my friends around;
here among us make the place
where your love is found.
2.
Take the time to call my name,
take the time to mend
who I am and what I’ve been,
all I’ve failed to tend.

3.
Take the tiredness of my days,
take my past regret,
letting your forgiveness touch
all I can’t forget.

4.
Take the little child in me,
scared of growing old;
help me here to find my worth
made in Christ’s own mould.

5.
Take my talents, take my skills,
take what’s yet to be;
let my life be yours, and yet,
let it still be me.

Geef een reactie