Himmelje (gebed)

Ivige God,
wy  tankje Jo foar de wet, de tsien wurden fan leafde. Wy bidde dat dy wurden oeral op ierde klinke meie: yn alle lannen en by alle folken. Dat se dien en libbe wurde. En wêr’t dat net sa is, lit dêr himmele wurde. Wy soene hast bidde wolle: de swipe deroer en de biezem dertroch! [Lees meer…]

In skûlplak yn Jorwert

1 maaie 2016Taspraak dy’t ik hâlden ha op snein 1 maaie ta gelegenheid fan in tsjerketsjinst fan de gemeente Westerwert yn de tiid dat it toanielstik ‘Skûlje yn Jorwert’ yn ‘e Jorwerter tsjerke spilet en yn de wike fan deadebetinking en befrijingsdei 2016.

De ‘Gang van de dienst’ en de toespraak fan ds. Bas van Gelder van de Bevrijdingsdienst op 19 april 1945 binne bewarre bleaun. Ik ha foar in part de lêzingen en lieten brûkt fan dy tsjinst. Ek de taspraak is yn twa dielen, krekt as doe. De ‘Gang door de dienst’ fan 19 april 1945 en de ‘Oarder fan de tsjinst’ fan 1 maaie 2016 fine jo ûnder de ûndersteande taspraak.

In skûlplak (taspraak 1 maaie 2016)

(Under de tsjinst lei op de liturgyske tafel in doaske sigaren fan it merk ‘de Acht Zaligheden’. Elkenien waard útnoege om nei de kofje in sigaarke te smoken op it hôf as in hommage oan ds. Bas van Gelder. De foto is makke by dy gelegenheid)

Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet

Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet (FD 130216)Lees hier de boekbespreking over mijn boek ‘Op ús eigen wize’ (Friesch Dagblad 130216). Met veel dank aan Erik Betten! Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet (FD 130216)

 

Oer God en Jorwert

08-Nijkleaster-AnneTerpstraOer God en Jorwert

It is hast trije jier ferlyn dat Nijkleaster yn Jorwert begûn as pioniersplak, in plak om op fernijende wize om te gean mei tsjerke, leauwe en spiritualiteit. Dit pioniersplak wurdt droegen troch de tsjerklike gemeente Westerwert yn de doarpen Jellum-Bears, Weidum en Jorwert (dêr’t ik ek gemeentedominy fan bin), de stifting Nijkleaster en de ôfdieling Missionair Werk fan de lanlike Protestantse Kerk in Nederland. Yn dizze trije jier ha wy besocht in plak te kreëarjen fan ‘stilte, besinning en ferbining’. By alle aktiviteiten hawwe wy in koarte fiering, moetsje wy elkoar en geane wy nei bûten mei de saneamde kleasterkuier. Dat lêste is suver al in begryp wurden en wy ha murken dat op ferskate plakken yn Fryslân en Nederlân dat oernommen wurdt. Prachtich. Wy hawwe yn dizze hast trije jier in soad flecht op ‘e koai hân. Mear dan dat wy ea ferwachte hienen. En dêr binne wy bliid mei en tankber foar. [Lees meer…]

Gebedenboekje ‘Eén druppel jou’

een druppel jouDe Raad van Kerken heeft in aug. 2014 een gebedenboekje uitgebracht met als titel ‘Eén druppel jou’ (Boekencentrum, 2014). Op de achterflap staat de volgende tekst:

Een uniek gebedenboek met bijdragen uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Als we bidden geven we uiting aan onze intieme gevoelens. In deze bundel laten meer dan vijftig mensen zien welke woorden zij kiezen bij het aanspreken van God. Onder hen zijn hoogleraren, bisschoppen, dominees en priesters. Ze schrijven over geloof, over het leven, doen voorbeden en spreken hun verwondering uit. De gebeden zijn ingedeeld naar vijf thema’s: geloven, leven, kyrie, voorbeden en momenten.

Hier kunt u het tweetalige gebed lezen dat ik leverde voor deze bundel: ‘Om warmhertichheid/Om warmhartigheid’

[Lees meer…]

Radio útstjoering: Nachtboek van een kerkuil

tsjerkeJorwertYn Buro de Vries (Radio Omrop Fryslân) wie op snein 16 maart 2014 in reportaazje te beharkjen oer het boek fan ds. Bas van Gelder ‘Nachtboek van een kerkuil‘. As lettere opfolger fan Van Gelder mocht ik ‘syn stim’ fertolkje. Dat ha ik mei wille dien:  Buro de Vries, 16 maart 2014 (6e item)       [Lees meer…]

Persoonlijke impressie bij ‘Een met de Ene’

een-met-de-ene-Persoonlijk impressie bij de presentatie van Kick Bras’ boek
Een met de Ene (Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot).
18 september 2013.

 

Geachte aanwezigen, bêste minsken.

Ik wil Jan de Vlieger en Kick Bras van harte bedanken voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Ik ben daar enigszins verlegen onder, omdat ik mijzelf geen specialist acht op het gebied van de mystiek. Maar ik ben me bewust dat de uitnodiging te maken heeft met mijn rol als pionier-predikant voor Nijkleaster in Jorwert, midden in Fryslân, niet ver van hier. Ik spreek voor mijzelf, maar doe dat mede op grond van de ervaringen van het eerste jaar Nijkleaster. [Lees meer…]

Lok en seine foar Krúspunt

Yn 'e Krústsjerke fan Burgum.

Yn ‘e Krústsjerke fan Burgum.

Sûnt juster, 31 desimber 2012, bin ik gjin bestjoerslid fan it KFS mear. It Kristlik Frysk Selskip bestiet nammentlik net mear. Op snein 30 desimber hat it KFS de lêste gearkomste organisearre. Liuwe Westra hat in tiidrede hâlden mei as titel ‘Maya’s yn Fryslân: it Kristlik Frysk Selskip op ’e jongste dei’. Yn de Krústsjerke fan Burgum wie in ôfslutende fesper wêryn’t ik de foargonger wie. Gerrit Breteler song twa fan syn prachtige Preker -lieten. Foar ympresjes sjoch yn de Ljouwerter krante en it Friesch Dagblad fan 31 desimber 2012. LC: ‘Op naar ‘in fanselsplak’ voor Fries’. FD: ‘Jins eigen taal is in earste libbensbehoefte’ en ‘Ofskie nimme en fleurich fierder gean’. Lês hjir fierder: it blog fan Wiep Koehoorn oer dizze dei. De tiidrede fan dr. Liuwe Westra en de ympresje yn de Ljouwerter krante.

[Lees meer…]