Een Zalig Boek

Theoloog / presentator NCRV-KRO

Jos van Oord schrijft deze recensie over mijn boek Zalige Eenvoud:

EEN ZALIG BOEK

Een paar weken geleden liep ik nog naast Hinne Wagenaar door het landschap van Jorwert voor een tv-opname van Met Hart en Ziel, nu mag ik door het innerlijke landschap struinen waar Hinne over schrijft in het boek van zijn hand, ‘Zalige eenvoud’. Ik vond het ochtendgebed in de kerk en de stiltewandeling daarna een verademing. Dit boek is dat ook. Het verdiept mijn kerk- en wandelervaringen van die herfstochtend. Wagenaar laat me weer in die polder lopen maar vertelt mij intussen honderduit over wat hij allemaal ontdekt heeft op zijn wandeltochten en reizen. Het is een heerlijk boek. De omslag laat me nog eens stil staan bij mijn verblijf daar, maar al gauw loop je met Hinne op en luister je naar zijn zoektocht naar ‘nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit’. En overal op die zoektocht kom je zijn droom over Nijkleaster tegen, de nieuwe kloosterplek in Jorwert. Als houvast. Als middel. Want het gaat om meer dan die plek.

[Lees meer…]

Zalige Eenvoud

Op zondag 27 oktober 2019 wordt mijn boek Zalige Eenvoud gepresenteerd in de kerk van Jorwert. Op de achterflap staat:

Dit boek Zalige eenvoud gaat over de acht zaligsprekingen van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert. De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne Wagenaar. Het zijn persoonlijke reflecties, geschreven tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren met Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.

De auteur ziet Nijkleaster als een onderdeel van een nieuw-monastieke beweging, waar Bonhoeffer al naar verlangde in 1935: ‘De tijd is gekomen om mensen bijeen te brengen tot een nieuw soort monnikendom, waarin een leven volgens de Bergrede centraal staat.’

Het boek is te koop in de boekhandel of via de Nijkleaster website. Via het bestelformulier of via een bericht aan info@nijkleaster.nl

Túnpreek 2017

Hanna Varghese (Lord, help me)

‘It bjusterbaarlike foarfal fan de frou
dy’t miende dat se in hûn wie’.

Markus 7: 24-30
Psalm 139 (Oosterhuis, 150 psalmen vrij)

 

1. Hoe’t it begjint
Bêste minsken, it is altyd in moai en yngewikkeld proses om te kommen ta de túnpreek (as refleksje op it Jorwerter Iepenloftspul, dit jier mei as titel: ‘It bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht’).  Wy wiene al yn in betiid stadium mei de tarieding begûn, tegearre mei Karin, mar it slagge net om te kommen ta in plan dêr’t ik mei út ’e fuotten koe. Ek it lêzen fan it boek fan ’t simmer hat my net holpen. Dan is der safolle om op yn te gean. Ik moat it stik earst sjen, belibje en priuwe. Dan begjint it kreative proses op gong te kommen. En wat moai dat jimme ek altyd nijsgjirrich binne wêr’t ik mei komme sil. Hoe faak ik dy fraach net krij… Doe’t ik it spul op de Jorwerter jûn seach doe kamen der daliks twa punten omheech driuwen. No probearje ik my yn in preek altyd te beheinen ta ien punt of tema, mar dit kear wol ik beide punten graach beneame. [Lees meer…]

In Fryske teology sûnder bloedbannen mei Grutte Pier

Grutte_PierYn it algemien-kultureel opinyblêd De Moanne (jiergong 15/nûmer 3/juny 2016) stiet in resinsje fan Eppie Dam oer myn boek Op ús eigen wize. Doe’t ik de útjefte bespruts mei útjouwer Steven Sterk wie syn kommentaar:’Wagenaar, it is in moai projekt, mar jo witte it sels wol. De kombinaasje fan Frysk en teology, dat lêst gjin hûn’. Dat liket spitigernôch somtiden ek noch wier te wêzen. Dêrom bin ik ferhipte wiis mei in resinsje yn De Moanne en noch folle wizer mei de ynhâld derfan. Jo hawwe gjin ‘Pierbewiis’ nedich foar dizze Fryske teology. De tekst fan de resinsje kinne jo hjir lêze. Sjoch ek op www.demoanne.nl. It boek is te krijen yn de boekhannel (útjouwerij Bornmeer)

Resinsje E. Dam (De Moanne, juny 2016)

Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet

Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet (FD 130216)Lees hier de boekbespreking over mijn boek ‘Op ús eigen wize’ (Friesch Dagblad 130216). Met veel dank aan Erik Betten! Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet (FD 130216)

 

In daalders petgat (Notysjes út tsien jier Skriuwersarke)

SkriuwersarkeOp sneon 21 novimber 2015 is it boek In daalders petgat presintearre yn Tresoar. Dêryn steane notysjes út tsien jier skriuwersarke (fan Rink van der Velde). It docht my tinken oan myn eigen wiken dat ik yn de skriuwersarke ferbliuwe mocht. Yn dy fiif wiken bin ik begûn mei it skriuwen fan myn boek ‘Op ús eigen wize. Sân ferhalen út it bibelboek Hannelingen oer taal en kultuer’. Dat boek komt oare wike, op woansdei 2 desimber 2015, út. Dan bin ik op de dei ôf fiifentweintich jier dûmny. Yn de bondel In daalders petgat is ien fan myn blogs út dy tiid opnaam. Ik lês it no wer mei wat fernuvering. Eins in moaie gearfetting fan de ynhâld fan myn boek. [Lees meer…]

De Hear ferstiet gjin Frysk (?)

Fryslân doc.“Wêrom bid ik net yn de taal dy’t ik leard ha fan myn âlders?”

Remco van der Leeuw giet op syk nei it antwurd op dizze fraach.

Op 3 jannewaris wie it 100 jier lyn dat dûmny Wumkes yn Tsjom foar it earst in tsjinst yn it Frysk hâlde. Der is sûnt dy tiid wol it ien en oar feroare yn de tsjerken. Dochs is it noch altyd net fanselssprekkend om it Frysk te brûken yn saken fan it geloof. Dejingen dy’t it wol dogge sizze: “Us Heit komt dochs neierby as onze Vader”.

Sjoch de doku hjir: [Lees meer…]

Gebedenboekje ‘Eén druppel jou’

een druppel jouDe Raad van Kerken heeft in aug. 2014 een gebedenboekje uitgebracht met als titel ‘Eén druppel jou’ (Boekencentrum, 2014). Op de achterflap staat de volgende tekst:

Een uniek gebedenboek met bijdragen uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Als we bidden geven we uiting aan onze intieme gevoelens. In deze bundel laten meer dan vijftig mensen zien welke woorden zij kiezen bij het aanspreken van God. Onder hen zijn hoogleraren, bisschoppen, dominees en priesters. Ze schrijven over geloof, over het leven, doen voorbeden en spreken hun verwondering uit. De gebeden zijn ingedeeld naar vijf thema’s: geloven, leven, kyrie, voorbeden en momenten.

Hier kunt u het tweetalige gebed lezen dat ik leverde voor deze bundel: ‘Om warmhertichheid/Om warmhartigheid’

[Lees meer…]