Kiviet en heilige Geest / Ljip en hillige Geast II

LjipOepke Noordmans (Easterein, 1871 – Lunteren, 1956) staat niet bekend als een theoloog die zich intensief bezig hield met theologie in Friesland, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurde in het Kristlik Frysk Selskip (KFS). Mar toch zijn er een aantal prachtige teksten van Noordmans bekend waarin hij het Friese levensgevoel in verband brengt met theologie. Zonder inhoudelijk kommentaar plaats ik de beide teksten die over de kiviet gaan op mijn website. Noordmans maakt in de teksten een vergelijking tussen de Kiviet en de heilige Geest en noemt in de onderstaande tekst de kiviet expliciet de ‘vogel Gods’. De eerder geplaatste tekst (Noordmans oer Ljip en hillige Geast) kunt u een paar blogs terug vinden. Dat gedeelte komt uit de rede ‘Lân en libben’ die Noordmans gehouden heeft op de Friezendag fan it KFS op 31 juli 1918 te Sneek. De Nederlandse versie is te vinden in  het verzamelde werk van Noordmans (VW 1, 324-340). Dit onderstaande fragment komt uit de bundel Gods Poorten: ZOEKEN EN VINDEN

Liudger, apostel fan ‘e Friezen?

Karel de Grutte skinkt in kleaster oan Liudger

Karel de Grutte skinkt in kleaster oan Liudger

Einliks is myn artikel oer Liudger no ek útkaam yn it Frysk. Earder wie der al in Hollânske ferzje publisearre yn Kerk en Theologie, jaargang 62, no. 3, juli 2011, 223-236. De Fryske ferzje stiet yn It Beaken, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jiergong 73/2011, 89-102. Sjoch: Liudger It_Beaken_2011_3-4 .

Ljip en hillige Geast

LjipOepke Noordmans (Easterein, 1871 – Lunteren, 1956) stiet net bekend as in teolooch dy’t him in protte bemuoid hat mei teology yn Fryslân, sa’t dat bygelyks barde yn it Kristlik Frysk Selskip (KFS). Mar dochs besteane der in pear skitterjende teksten fan Noordmans dy’t it Fryske libben yn ferbân bringe mei de teology. Sûnder fierder kommentaar pleats ik de twa teksten op myn webside. Beide ha se te krijen mei de ljip. Noordmans makket yn de tekst dêr’t ik hjirûnder in stik fan pleats in fergeliking tusken de ljip en de hillige Geast. It komt út in rede ‘Lân en libben’ dy’t Noordmans hâlden hat op de Friezendei fan it KFS op 31 july 1918 te Snits. De hiele tekst is te finen yn it blêd fan it KFS, Yn ús eigen tael, 1918 (144-150), en ek yn it sammele wurk fan Noordmans (VW 1, 324-334). Noordmans oer Ljip en hillige Geast. [Lees meer…]