Verklaring van het Slavernijverleden

slavernijDe Raad van Kerken in Nederland heeft vrijdag 14 juni 2013 een verantwoording naar buiten gebracht over het slavernijverleden. Hieronder de letterlijke tekst. Daaronder een parafrase van een toelichting die de algemeen secretaris bij de presentatie heeft gegeven. 

Verantwoording van het slavernijverleden

Wij als kerken in Nederland, verenigd in de Raad van Kerken, hechten er aan onderstaande uit te spreken tot de kerken en de nazaten van de mensen die ooit als slaven werden verhandeld en als slaven moesten werken; nazaten leven in verschillende landen, onder meer in Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland en Nederland.

We weten uit de Bijbel dat alle mensen naar Gods beeld zijn geschapen maar we hebben mensen niet als beelddrager rechtgedaan; ze zijn niet behandeld zoals het conform het later geformuleerde handvest voor de rechten van de mens wenselijk zou zijn. We erkennen onze betrokkenheid in het verleden van afzonderlijke kerkleden en van kerkelijke verbanden bij het in stand houden en legitimeren van de slavenhandel; de slavernij heeft eeuwenlang tot 1863 plaatsgevonden onder Nederlandse vlag. Er was geen of onvoldoende respect voor Bijbelse en menselijke waarden. Honderdduizenden mensen werden van huis en haard weggehaald en moesten een leven lang in gevangenschap verkeren, werden uitgebuit, kregen geen kans om in vrijheid van geloof, meningsuiting en arbeid hun leven invulling te geven. Velen stierven tijdens het transport. Miljoenen mensen werden slaaf gehouden. Als kerken weten we ons deel van dit schuldig verleden en moeten we vaststellen dat theologie in bepaalde omstandigheden misbruikt is om de slavernij te rechtvaardigen. Als kerken benoemen we deze betrokkenheid, en willen we helpen recht te doen aan de nazaten van hen die soms generaties achtereen zijn geknecht en uitgebuit, waarbij we als kerken ons realiseren dat kerken destijds onderling verschilden qua mogelijkheden en dat er binnen diverse kerken ook verschillende geluiden te horen waren. [Lees meer…]

Kiviet en heilige Geest / Ljip en hillige Geast II

LjipOepke Noordmans (Easterein, 1871 – Lunteren, 1956) staat niet bekend als een theoloog die zich intensief bezig hield met theologie in Friesland, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurde in het Kristlik Frysk Selskip (KFS). Mar toch zijn er een aantal prachtige teksten van Noordmans bekend waarin hij het Friese levensgevoel in verband brengt met theologie. Zonder inhoudelijk kommentaar plaats ik de beide teksten die over de kiviet gaan op mijn website. Noordmans maakt in de teksten een vergelijking tussen de Kiviet en de heilige Geest en noemt in de onderstaande tekst de kiviet expliciet de ‘vogel Gods’. De eerder geplaatste tekst (Noordmans oer Ljip en hillige Geast) kunt u een paar blogs terug vinden. Dat gedeelte komt uit de rede ‘Lân en libben’ die Noordmans gehouden heeft op de Friezendag fan it KFS op 31 juli 1918 te Sneek. De Nederlandse versie is te vinden in  het verzamelde werk van Noordmans (VW 1, 324-340). Dit onderstaande fragment komt uit de bundel Gods Poorten: ZOEKEN EN VINDEN

Liudger, apostel fan ‘e Friezen?

Karel de Grutte skinkt in kleaster oan Liudger

Karel de Grutte skinkt in kleaster oan Liudger

Einliks is myn artikel oer Liudger no ek útkaam yn it Frysk. Earder wie der al in Hollânske ferzje publisearre yn Kerk en Theologie, jaargang 62, no. 3, juli 2011, 223-236. De Fryske ferzje stiet yn It Beaken, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jiergong 73/2011, 89-102. Sjoch: Liudger It_Beaken_2011_3-4 .

Ljip en hillige Geast

LjipOepke Noordmans (Easterein, 1871 – Lunteren, 1956) stiet net bekend as in teolooch dy’t him in protte bemuoid hat mei teology yn Fryslân, sa’t dat bygelyks barde yn it Kristlik Frysk Selskip (KFS). Mar dochs besteane der in pear skitterjende teksten fan Noordmans dy’t it Fryske libben yn ferbân bringe mei de teology. Sûnder fierder kommentaar pleats ik de twa teksten op myn webside. Beide ha se te krijen mei de ljip. Noordmans makket yn de tekst dêr’t ik hjirûnder in stik fan pleats in fergeliking tusken de ljip en de hillige Geast. It komt út in rede ‘Lân en libben’ dy’t Noordmans hâlden hat op de Friezendei fan it KFS op 31 july 1918 te Snits. De hiele tekst is te finen yn it blêd fan it KFS, Yn ús eigen tael, 1918 (144-150), en ek yn it sammele wurk fan Noordmans (VW 1, 324-334). Noordmans oer Ljip en hillige Geast. [Lees meer…]