Gebedenboekje ‘Eén druppel jou’

een druppel jouDe Raad van Kerken heeft in aug. 2014 een gebedenboekje uitgebracht met als titel ‘Eén druppel jou’ (Boekencentrum, 2014). Op de achterflap staat de volgende tekst:

Een uniek gebedenboek met bijdragen uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Als we bidden geven we uiting aan onze intieme gevoelens. In deze bundel laten meer dan vijftig mensen zien welke woorden zij kiezen bij het aanspreken van God. Onder hen zijn hoogleraren, bisschoppen, dominees en priesters. Ze schrijven over geloof, over het leven, doen voorbeden en spreken hun verwondering uit. De gebeden zijn ingedeeld naar vijf thema’s: geloven, leven, kyrie, voorbeden en momenten.

Hier kunt u het tweetalige gebed lezen dat ik leverde voor deze bundel: ‘Om warmhertichheid/Om warmhartigheid’

Om warmhertichheid

O God, fier boppe ús út,
God neist ús, as ien fan ús,
God dy’t yn ús wennet:
wy tankje jo
foar ús libben en foar de skepping,
foar goedens en ferjouwing,
foar ynspiraasje en mienskip.

Wy bidde om ûntferming
foar ús wide wrâld
sykjend om rjocht en frede;
foar de minsken, ticht om ús hinne
sykjend om leafde en takomst;
foar ússels, sa as wy hjir binne,
sykjend nei jo, yn stilte en rêst.

Jou ús in waarm hert.
Jou ús in helder ferstân.
Jou ús warbere hannen.
Yn hert, holle en hannen
hongerich nei rjocht,
toarstich nei frede.

O God, fier boppe ús út,
God neist ús, as ien fan ús,
God dy’t yn ús wennet,
wy tankje jo
foar ús libben en foar de skepping
foar goedens en ferjouwing
foar ynspiraasje en mienskip.

Om warmhartigheid

O God, ver boven ons uit,
God naast ons, als een van ons,
God, die in ons woont:
wij danken u
voor de schepping en ons leven,
voor goedheid en vergeving,
voor inspiratie en gemeenschap.

Wij bidden om ontferming
voor onze wijde wereld
zoekend om recht en vrede;
voor de mensen, dicht om ons heen
zoekend om liefde en toekomst;
voor ons zelf, zoals wij hier zijn,
zoekend naar u, in rust en stilte.

Schenk ons een warm hart.
Schenk ons een helder hoofd.
Schenk ons vaardige handen.
In hart, hoofd en handen
hongerig naar gerechtigheid
en dorstig naar vrede.

O God, ver boven ons uit
God naast ons, als een van ons
God, die in ons woont:
wij danken u
voor de schepping en ons leven
voor goedheid en vergeving
voor inspiratie en gemeenschap.

(Hinne Wagenaar)

 

Reacties

  1. Prachtig gebed! Dankjewel!

Geef een reactie