De Hear ferstiet gjin Frysk (?)

Fryslân doc.“Wêrom bid ik net yn de taal dy’t ik leard ha fan myn âlders?”

Remco van der Leeuw giet op syk nei it antwurd op dizze fraach.

Op 3 jannewaris wie it 100 jier lyn dat dûmny Wumkes yn Tsjom foar it earst in tsjinst yn it Frysk hâlde. Der is sûnt dy tiid wol it ien en oar feroare yn de tsjerken. Dochs is it noch altyd net fanselssprekkend om it Frysk te brûken yn saken fan it geloof. Dejingen dy’t it wol dogge sizze: “Us Heit komt dochs neierby as onze Vader”.

Sjoch de doku hjir: [Lees meer…]

Filmimpressie Nijkleaster

nijkleaster_FCWe zijn blij en trots op de filmimpressie (10 min.) die gemaakt is door Dio van Maaren in opdracht van Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland: 

Filmimpressie Nijkleaster

Het Vermoeden: interview door Annemiek Schrijver

Op de dag van de opening van Nijkleaster (28.10.2012) werd dit interview uitgezonden. (Ikon, Het Vermoeden)

Het Vermoeden, 28 oktober 2012

 

 

 

In tafel foar Nijkleaster: hout mei in ferhaal

In stik fan de mienskipstafel

Op it stuit (begjin oktober 2012) wurdt troch Hindrik Wester fan Earnewâld wurke oan in mienskipstafel foar Nijkleaster. Nijkleaster sil op 28 oktober iepene wurde. Foar yn de foar-tsjerke fan Jorwert wie ferlet fan in tafel. Dy tafel wurdt no makke fan hout (en oare jeften) dy’t freonen fan Nijkleaster hjirfoar ynlevere hawwe. Oan elts stik hout en elts foarwerp is in ferhaal ferbûn. Yn dizze tafel komme de ferhalen fan minsken by inoar. Oan de tafel sille minsken yn de takomst ek harren libbensferhalen diele kinne. Sjoch de reportaazje fan Omrop Fryslân fan 3 oktober 2012.

Omrop Fryslân: In Tafel foar Nijkleaster

 

Nijkleaster in Het Vermoeden

Annemiek Schrijver (foto: W. Schrijver)

In verband met de opening van Nijkleaster ben ik deze week door Annemiek Schrijver geïnterviewd voor Het Vermoeden. De uitzending zal zijn op zondag 28 oktober om 11.30 uur op Ned. 2, precies op de dag van de opening van Nijkleaster in Jorwert. Voorafgaand aan de opnames had ik in augustus een research-intake gehad door Het Vermoeden-redacteur Martje van der Heijden. Zowel de intake als de opname zelf heb ik ervaren als een feestje. Goede mensen met passie voor hun werk en met belangstelling voor hun gasten. Het gesprek zelf liep goed maar de kwaliteit is moeilijk te beoordelen wanneer je er zo in opgaat. Op de terugweg naar huis overviel me het gevoel: ‘mijn hemel wat heb ik allemaal wel en niet gezegd?’. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de redacteuren er een mooie aflevering van maken.

De planning

 

Skoalle tv: fan Palmpeaske oant Peaske

Omrop Fryslân skoalle TV hat opnames makke oer de betsjutting fan Peaske en oer de wize hoe’t wy de ‘stille wike’ (of goede wike) fiere yn Wurdum. Spitigernôch koenen de opnames net yn Wurdum makke wurde fanwege skilderwurk yn de Wurdumer tsjerke. Wy binne útwykt nei de tsjerke fan Jorwert. Sjoch op www.tsjek.nl of hjir:

Tsjek, 3 april 2012