De Hear ferstiet gjin Frysk (?)

Fryslân doc.“Wêrom bid ik net yn de taal dy’t ik leard ha fan myn âlders?”

Remco van der Leeuw giet op syk nei it antwurd op dizze fraach.

Op 3 jannewaris wie it 100 jier lyn dat dûmny Wumkes yn Tsjom foar it earst in tsjinst yn it Frysk hâlde. Der is sûnt dy tiid wol it ien en oar feroare yn de tsjerken. Dochs is it noch altyd net fanselssprekkend om it Frysk te brûken yn saken fan it geloof. Dejingen dy’t it wol dogge sizze: “Us Heit komt dochs neierby as onze Vader”.

Sjoch de doku hjir:  De Hear ferstiet gjin Frysk

 

De uitzendingen zijn:

–        Zaterdag 31 januari op NPO2 om 15.30 uur;
–        Zondag 1 februari ieder uur herhaling vanaf 17.10 op Omrop Fryslân.
(17.10, 18.10, enz.)

Geef een reactie