In tafel foar Nijkleaster: hout mei in ferhaal

In stik fan de mienskipstafel

Op it stuit (begjin oktober 2012) wurdt troch Hindrik Wester fan Earnewâld wurke oan in mienskipstafel foar Nijkleaster. Nijkleaster sil op 28 oktober iepene wurde. Foar yn de foar-tsjerke fan Jorwert wie ferlet fan in tafel. Dy tafel wurdt no makke fan hout (en oare jeften) dy’t freonen fan Nijkleaster hjirfoar ynlevere hawwe. Oan elts stik hout en elts foarwerp is in ferhaal ferbûn. Yn dizze tafel komme de ferhalen fan minsken by inoar. Oan de tafel sille minsken yn de takomst ek harren libbensferhalen diele kinne. Sjoch de reportaazje fan Omrop Fryslân fan 3 oktober 2012.

Omrop Fryslân: In Tafel foar Nijkleaster

 

Reacties

  1. janna afman zegt

    Hallo Hinne,
    Was weer erg onder de indruk van wat en hoe je in Het Vermoeden van Annemiek Schrijver vertelde over Jorwert en het Nije klooster idee.
    Net als in onze PKN in Wijk bij Duurstede zijn we op zoek naar nieuwe vormen van kerk – en mens zijn die passen bij deze tijd. We organiseren we elke paar maanden een experimentele dienst met workshops zoals sacrale dans. Taizé liederen, bloemstuk voor iemand maken etc.
    Kan ik de informatie, preken etc ergens in het nederlands lezen? Heel veel succes met je werk gewenst, wat fijn dat deze dingen gebeuren. Hartelijke groet, janna

Geef een reactie