In daalders petgat (Notysjes út tsien jier Skriuwersarke)

SkriuwersarkeOp sneon 21 novimber 2015 is it boek In daalders petgat presintearre yn Tresoar. Dêryn steane notysjes út tsien jier skriuwersarke (fan Rink van der Velde). It docht my tinken oan myn eigen wiken dat ik yn de skriuwersarke ferbliuwe mocht. Yn dy fiif wiken bin ik begûn mei it skriuwen fan myn boek ‘Op ús eigen wize. Sân ferhalen út it bibelboek Hannelingen oer taal en kultuer’. Dat boek komt oare wike, op woansdei 2 desimber 2015, út. Dan bin ik op de dei ôf fiifentweintich jier dûmny. Yn de bondel In daalders petgat is ien fan myn blogs út dy tiid opnaam. Ik lês it no wer mei wat fernuvering. Eins in moaie gearfetting fan de ynhâld fan myn boek. [Lees meer…]

Coox stove: samen koken voor een betere wereld

COOX-STOVE‘I strongly believe that cooking should not kill!’ Sinds een paar dagen zijn we in het bezit van een Coox stove, een houtgestookt kooktoestel voor buiten. We zijn er heel blij mee omdat het een mooie manier van slow-cooking is in de buitenlucht. Wat ons betreft veel leuker en effectiever dan barbecue en ander vormen van buiten koken. Bovendien is de gedachte achter het concept bijzonder waardevol. [Lees meer…]

Hjoed de Fairphone krigen!

6 jannewaris 2014Hjoed op 6 jannewaris 2014 ha ik myn fairphone krigen. Ik bin grutsk op de minsken dy’t dit foar elkoar krigen hawwe. Bin ek grutsk op myn eigen ‘first edition’ tillefoan.

Sjoch foar de ynformaasje en ferhalen op http://www.fairphone.com/en foar de fairphone-mienskip op http://www.fairphone.com/we-are-fairphone/.

Tige oanrikkemandearre!

fairphone

Plankgas! Over mobiliteit en groen gas

PlankgasWij rijden nu ongeveer 4 jaar op aardgas en biogas en verbazen ons erover dat ‘biogas’ zo weinig ruimte krijgt in de discussies over duurzame mobiliteit. In Fryslân kan nu al rondom biogas getankt worden, maar het bio-netwerk zou veel meer ontwikkeld kunnen worden. Dé province van de veehouderij die graag een groen imago wil opbouwen: de kansen liggen voor het grijpen. Ik ben erg blij met de internetfilms van Marie-Claire van den Berg. Kijk naar de trailer en de films die te zien zijn vanaf 13 september 2013.

Kijk op Plankgas.nl, een film over een oer-Hollandse (en oer-Friese!) groene brandstof die bijna niemand kent: http://plnkgs.nl/

Plankgas! is een webdocu over een van de schoonste brandstoffen van dit moment: groen gas. Een verhaal over klimaatneutrale koeienscheten, de kracht van rottend afval, een Porsche die op poep rijdt en een overheid die er een potje van maakt.

Kiviet en heilige Geest / Ljip en hillige Geast II

LjipOepke Noordmans (Easterein, 1871 – Lunteren, 1956) staat niet bekend als een theoloog die zich intensief bezig hield met theologie in Friesland, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurde in het Kristlik Frysk Selskip (KFS). Mar toch zijn er een aantal prachtige teksten van Noordmans bekend waarin hij het Friese levensgevoel in verband brengt met theologie. Zonder inhoudelijk kommentaar plaats ik de beide teksten die over de kiviet gaan op mijn website. Noordmans maakt in de teksten een vergelijking tussen de Kiviet en de heilige Geest en noemt in de onderstaande tekst de kiviet expliciet de ‘vogel Gods’. De eerder geplaatste tekst (Noordmans oer Ljip en hillige Geast) kunt u een paar blogs terug vinden. Dat gedeelte komt uit de rede ‘Lân en libben’ die Noordmans gehouden heeft op de Friezendag fan it KFS op 31 juli 1918 te Sneek. De Nederlandse versie is te vinden in  het verzamelde werk van Noordmans (VW 1, 324-340). Dit onderstaande fragment komt uit de bundel Gods Poorten: ZOEKEN EN VINDEN

Aai-sykje, net ‘Eier-rapen’

It soe ferbean wurde moatte om yn Fryslân aaien ‘te rapen’. It aaisykjen moat lykwols bestean bliuwe. Dan kinne minsken yn Fryslân noch altyd it frije fjild yn!

In lytse 10 jier ferlyn kamen wy wer yn Fryslân te wenjen. As bern wie ik grutwurden op in pleats yn de polder fan Hoitebuorren tusken Nije- en Aldemardum yn. It aaisykjen learde ik fan myn omke. Yn de 70er jierren tilde it dêr op fan de ljippen (en oare greidefûgels). Doe’t ik yn 2003, nei jierren yn it bûtenlân, foar it earst wer op ’n paad gie skrok ik slim. Wêr wienen de fûgels bleaun? No nei krapoan 10 jier is it noch de helte slimmer wurden. Eltse maitiid rin ik mei pine yn it hert troch it lân.

It hat bliken dien dat de BFVW (Bond Friese Vogel Wachten) foaral de lobby is fan eierrapers. Sy hawwe ynset op de taktyk en terminology út ’e jagerskringen: goede soarch, beheinde rispinge. Mei oare wurden: wannear’t wy goed foar de fûgels soargje, meie wy ek aaien sykje en meinimme. Dat klinkt redelik en oannimlik. Mar dat is it perfoarst net.

[Lees meer…]

Een duurzame en faire telefoon?

Congo: kinderen in de mijn

Een paar weken geleden werd ik aan tafel hartelijk uitgelachen door vrouw en kinderen. Dit gebeurt vaker wanneer ik begin over mijn bekommernissen over mobiele telefoons. Al sinds een jaar zoek ik een nieuwe telefoon omdat mijn oude Sony Ericsson V800 (uit 2005) steeds vaker signalen uitzendt van vermoeidheid. Intussen heb ik de andere gezinsleden al geholpen bij de aanschaf van hun nieuwe telefoon. ‘Heb je nu nog geen nieuwe telefoon, heit (papa)? Je hebt meer geld en tijd besteed aan onderzoek dan aan het kopen van een telefoon voor jezelf.’ [Lees meer…]