Skoalle tv: fan Palmpeaske oant Peaske

Omrop Fryslân skoalle TV hat opnames makke oer de betsjutting fan Peaske en oer de wize hoe’t wy de ‘stille wike’ (of goede wike) fiere yn Wurdum. Spitigernôch koenen de opnames net yn Wurdum makke wurde fanwege skilderwurk yn de Wurdumer tsjerke. Wy binne útwykt nei de tsjerke fan Jorwert. Sjoch op www.tsjek.nl of hjir:

Tsjek, 3 april 2012

Geef een reactie