Radio reportage Nijkleaster-ochtend

Buro_deVries_556X277_radioHier kunt u de Omrop Fryslân impressie beluisteren over de kleaster-ochtend van woensdag 23 april 2014. Sippy  Tigchelaar heeft een radioreportage van 25 min gemaakt (in het Fries): http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-27-april-2014-1100

Buro de Vries: Nijkleaster

It doarp Jorwert sil yn de takomst in kleaster krije. In modern protestantsk kleaster dêr’t jo je yn alle rêst werom lûke kinne en wat tagelyk in plak is om oaren te moetsjen. Nijkleaster is in dream fan Hinne Wagenaar en Sietske Visser. It sil noch in pear jier duorje foar’t it safier is. Aktiviteiten wurde der no al wol organisearre. Lykas de Kleasterkuier, alle woansdeimoarns om healwei tsienen.

Geef een reactie