Kursus Leauwe yn Fryslân

leauwe_yn_fryslan_flyer-page-001Dit neijier begjint in unike kursus oer teology yn Fryslân. Foar predikanten en pastoraal wurkers yn de PKN kin dit in ûnderdiel wêze fan de Permaninte Edukaasje, mar ek dy fan oare tsjerken wurde tige útnoege. De (earste helte fan ‘e) kursus beslacht 4 dagen op de lokaasje fan Nijkleaster te Jorwert. Lês hjir de tekst fan de folder: Leauwe yn Fryslân – ynformaasjefolder

leauwe_yn_fryslan_flyer-page-002

Geef een reactie