Op ús eigen wize

omslach boekYn desimber 2015 is myn boek útkaam en presintearre tidens in feestlik barren yn de tsjerke fan Jorwert. Grutte tank oan Jan Popkema foar syn meilêzen en korreksjes. Tank oan Robert Seton fan útjouwerij Bornmeer foar it meitsjen fan in moai boek. Tank oan de fûnsen en stiftingen dy’t de publikaasje mei mooglik makke hawwe. Geweldich! Te keap yn ‘e boekhannel, te bestellen by útjouwerij Bornmeer (www.bornmeer.nl) en by bygelyks bol.com.

In december is mijn boek ‘Op ús eigen wize’ verschenen (letterlijk: Op onze eigen wijze. Zeven verhalen uit het boek Handelingen over taal en cultuur). Wie weet volgt later een vertaling in het Nederlands of  Engels.

Geef een reactie