Preken fan in tuorkefretter

In juni 2012 is het boek ‘Preken van in tuorkefretter’ verschenen bij de KFFB. Het bevat 11 friestalige en 3 Hollandstalige preken uit mijn periode als predikant in de Prot. Gemeente te Wirdum en omstreken. Hier vindt u de tekst van het omslag en de inhoudsopgave. Te bestellen bij de KFFB (www.kffb.nl).

Omslag ‘Preken fan in tuorkefretter’

De ynwenners fan Wurdum drage de namme fan ‘Tuorkefretters’. Dat komt omdat se ien fan de tuorren fan harren tsjerke ea ferkocht hawwe. Yn dizze bondel fine jo 14 preken fan ds. Hinne Wagenaar dy’t ûntstien binne yn dy mienskip fan tuorkefretters. Mei de titel wurdt knypeage nei it ferline. De preken geane lykwols oer aktuele tema’s: oer hoe’t tuorren fan hjoed de dei delhelle wurde. Want yn tsjerke is gjin plak foar oerhearsking, net wat taal en kultuer oanbelanget, net wat sekse en seksualiteit oanbelanget, net wat ras en folk oanbelanget, net wat rangen en stannen oanbelanget.

Ynhâld:
Foarwurd 5
Nim my sa’t ik bin 9
Trochbrek de stilte 16
Gebed om rêst 24
Eigenwiis of mei-inoar sterk? 33
As ik dy net waskje mei 40
Stoarn foar ús sûnden 46
De fruchten fan ‘e parrebeam 53
Joad of antysemyt? 60
Seksist of feminist? 69
Homohaat of manneleafde? 77
Skerpsliper of frijheidsstrider? 84
De Genesis van Jezus Christus 92
Kracht voor onderweg 102
Ontroostbaar, cynisch en schuldig 110

 

Geef een reactie