Liudger, apostel fan ‘e Friezen?

Karel de Grutte skinkt in kleaster oan Liudger

Karel de Grutte skinkt in kleaster oan Liudger

Einliks is myn artikel oer Liudger no ek útkaam yn it Frysk. Earder wie der al in Hollânske ferzje publisearre yn Kerk en Theologie, jaargang 62, no. 3, juli 2011, 223-236. De Fryske ferzje stiet yn It Beaken, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jiergong 73/2011, 89-102. Sjoch: Liudger It_Beaken_2011_3-4 .

Geef een reactie