Theologie en Volkscultuur

Op 23 maart 2017 wordt een symposium ‘Theologie en Volkscultuur’ gehouden naar aanleiding van het werk van Henk Vreekamp. Ik zal een workshop verzorgen onder de titel ‘Een eigen Friese theologie?’ Collega Jan Dirk Wassenaar scheef een artikel als vooruitblik: Theologie en volkscultuur, een spanningsvolle relatie

 

 

Tsjin hope op hope

image-un_swords_into_plowshares_statuePreek foar Advint 2016

Lêzingen:

Jesaja 2: 1-5 of Jesaja 11: 1-10
Brief oan de Romeinen 13: 8-12 [Lees meer…]

In Fryske teology sûnder bloedbannen mei Grutte Pier

Grutte_PierYn it algemien-kultureel opinyblêd De Moanne (jiergong 15/nûmer 3/juny 2016) stiet in resinsje fan Eppie Dam oer myn boek Op ús eigen wize. Doe’t ik de útjefte bespruts mei útjouwer Steven Sterk wie syn kommentaar:’Wagenaar, it is in moai projekt, mar jo witte it sels wol. De kombinaasje fan Frysk en teology, dat lêst gjin hûn’. Dat liket spitigernôch somtiden ek noch wier te wêzen. Dêrom bin ik ferhipte wiis mei in resinsje yn De Moanne en noch folle wizer mei de ynhâld derfan. Jo hawwe gjin ‘Pierbewiis’ nedich foar dizze Fryske teology. De tekst fan de resinsje kinne jo hjir lêze. Sjoch ek op www.demoanne.nl. It boek is te krijen yn de boekhannel (útjouwerij Bornmeer)

Resinsje E. Dam (De Moanne, juny 2016)

In skûlplak yn Jorwert

1 maaie 2016Taspraak dy’t ik hâlden ha op snein 1 maaie ta gelegenheid fan in tsjerketsjinst fan de gemeente Westerwert yn de tiid dat it toanielstik ‘Skûlje yn Jorwert’ yn ‘e Jorwerter tsjerke spilet en yn de wike fan deadebetinking en befrijingsdei 2016.

De ‘Gang van de dienst’ en de toespraak fan ds. Bas van Gelder van de Bevrijdingsdienst op 19 april 1945 binne bewarre bleaun. Ik ha foar in part de lêzingen en lieten brûkt fan dy tsjinst. Ek de taspraak is yn twa dielen, krekt as doe. De ‘Gang door de dienst’ fan 19 april 1945 en de ‘Oarder fan de tsjinst’ fan 1 maaie 2016 fine jo ûnder de ûndersteande taspraak.

In skûlplak (taspraak 1 maaie 2016)

(Under de tsjinst lei op de liturgyske tafel in doaske sigaren fan it merk ‘de Acht Zaligheden’. Elkenien waard útnoege om nei de kofje in sigaarke te smoken op it hôf as in hommage oan ds. Bas van Gelder. De foto is makke by dy gelegenheid)

Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet

Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet (FD 130216)Lees hier de boekbespreking over mijn boek ‘Op ús eigen wize’ (Friesch Dagblad 130216). Met veel dank aan Erik Betten! Een zwarte Jezus en een stola met een kiviet (FD 130216)

 

Op ús eigen wize

omslach boekYn desimber 2015 is myn boek útkaam en presintearre tidens in feestlik barren yn de tsjerke fan Jorwert. Grutte tank oan Jan Popkema foar syn meilêzen en korreksjes. Tank oan Robert Seton fan útjouwerij Bornmeer foar it meitsjen fan in moai boek. Tank oan de fûnsen en stiftingen dy’t de publikaasje mei mooglik makke hawwe. Geweldich! Te keap yn ‘e boekhannel, te bestellen by útjouwerij Bornmeer (www.bornmeer.nl) en by bygelyks bol.com.

In december is mijn boek ‘Op ús eigen wize’ verschenen (letterlijk: Op onze eigen wijze. Zeven verhalen uit het boek Handelingen over taal en cultuur). Wie weet volgt later een vertaling in het Nederlands of  Engels.

Fairphone 2: eerlijke en repareerbare smartphone

fairphone-2-repairIn het Friesch Dagblad van 30 jan. 2016 stond het volgende artikel over de Fairphone 2. De fairphone 1 ontving ik in 2013 en werd ‘geconfisqueerd’ door zoonlief Jornt. De fairphone 2 heb ik sinds begin januari 2016 in eigen gebruik!  Een verhaal om door te geven: Fairphone II

 

 

Artikelen bij ‘Op ús eigen wize’

DeTheologie voor de 'eigen stam'ze artikelen stonden in de Leeuwarder Courant (4 jan. 2016) en de regionale krant (Op ‘e Skille, 16 dec. 2015) n.a.v. mijn jubileum als predikant. Op die dag werd ook mijn Friestalige boek ‘Op ús eigen wize’ gepresenteerd. Lees hier de artikelen:

LC 040116 Theologie voor de ‘eigen stam’

Artikel ‘Op ús eigen wize’ (Op ‘e Skille) [Lees meer…]