Op ús eigen wize

omslach boekYn desimber 2015 is myn boek útkaam en presintearre tidens in feestlik barren yn de tsjerke fan Jorwert. Grutte tank oan Jan Popkema foar syn meilêzen en korreksjes. Tank oan Robert Seton fan útjouwerij Bornmeer foar it meitsjen fan in moai boek. Tank oan de fûnsen en stiftingen dy’t de publikaasje mei mooglik makke hawwe. Geweldich! Te keap yn ‘e boekhannel, te bestellen by útjouwerij Bornmeer (www.bornmeer.nl) en by bygelyks bol.com.

In december is mijn boek ‘Op ús eigen wize’ verschenen (letterlijk: Op onze eigen wijze. Zeven verhalen uit het boek Handelingen over taal en cultuur). Wie weet volgt later een vertaling in het Nederlands of  Engels.

Fairphone 2: eerlijke en repareerbare smartphone

fairphone-2-repairIn het Friesch Dagblad van 30 jan. 2016 stond het volgende artikel over de Fairphone 2. De fairphone 1 ontving ik in 2013 en werd ‘geconfisqueerd’ door zoonlief Jornt. De fairphone 2 heb ik sinds begin januari 2016 in eigen gebruik!  Een verhaal om door te geven: Fairphone II

 

 

Artikelen bij ‘Op ús eigen wize’

DeTheologie voor de 'eigen stam'ze artikelen stonden in de Leeuwarder Courant (4 jan. 2016) en de regionale krant (Op ‘e Skille, 16 dec. 2015) n.a.v. mijn jubileum als predikant. Op die dag werd ook mijn Friestalige boek ‘Op ús eigen wize’ gepresenteerd. Lees hier de artikelen:

LC 040116 Theologie voor de ‘eigen stam’

Artikel ‘Op ús eigen wize’ (Op ‘e Skille) [Lees meer…]

Toespraak bij ‘Op ús eigen wize’

omslach boekOp 2 december 2015 werd mijn boek “Op ús eigen wize’ gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk van Jorwert. Het was tevens mijn 25 jarig jubileum als predikant. Bij die gelegenheid heb ik deze toespraak gehouden: Jubileum toespraak ‘Op ús eigen wize’

 

In daalders petgat (Notysjes út tsien jier Skriuwersarke)

SkriuwersarkeOp sneon 21 novimber 2015 is it boek In daalders petgat presintearre yn Tresoar. Dêryn steane notysjes út tsien jier skriuwersarke (fan Rink van der Velde). It docht my tinken oan myn eigen wiken dat ik yn de skriuwersarke ferbliuwe mocht. Yn dy fiif wiken bin ik begûn mei it skriuwen fan myn boek ‘Op ús eigen wize. Sân ferhalen út it bibelboek Hannelingen oer taal en kultuer’. Dat boek komt oare wike, op woansdei 2 desimber 2015, út. Dan bin ik op de dei ôf fiifentweintich jier dûmny. Yn de bondel In daalders petgat is ien fan myn blogs út dy tiid opnaam. Ik lês it no wer mei wat fernuvering. Eins in moaie gearfetting fan de ynhâld fan myn boek. [Lees meer…]

Thank God for Marthas

Martha_and_Mary_by_He_Qi_ChinaThis sermon was preached on Sunday the 22nd of november 2015 by Curt Swartzlander during Thanksgiving! He is a lay minister and member of Holiday Island Presbyterian Church in Arkansas in the United States of America. He sent me a copy of his sermon because he used my article ‘It will not be taken away from her. An interpretation of Luke 10: 38-42’. Curt, Thank you very much!

SERMON

Ahhh — Thanksgiving.

The holiday is upon us and all the chaos that comes with it as well.  Our home is no exception to this rule.  This time of year is especially full of activity for the Swartzlander’s in our normally quiet and peaceful home.

Let me explain. [Lees meer…]

De fantasie van God

matrixgenisisTijdens de slotviering van de Nijkleaster jaardag (18 oktober 2015) preekte ik over het thema van de dag ‘Genesis’. Anne Woudwijk schonk deze 18e oktober namelijk zijn kunstwerk Genesis aan Nijkleaster. Dat hangt nu op de Ferdjipping van de kerk in Jorwert. Lees hier de preek: De fantasie van God (Nijkleaster Jaardag 2015)

Oer God en Jorwert

08-Nijkleaster-AnneTerpstraOer God en Jorwert

It is hast trije jier ferlyn dat Nijkleaster yn Jorwert begûn as pioniersplak, in plak om op fernijende wize om te gean mei tsjerke, leauwe en spiritualiteit. Dit pioniersplak wurdt droegen troch de tsjerklike gemeente Westerwert yn de doarpen Jellum-Bears, Weidum en Jorwert (dêr’t ik ek gemeentedominy fan bin), de stifting Nijkleaster en de ôfdieling Missionair Werk fan de lanlike Protestantse Kerk in Nederland. Yn dizze trije jier ha wy besocht in plak te kreëarjen fan ‘stilte, besinning en ferbining’. By alle aktiviteiten hawwe wy in koarte fiering, moetsje wy elkoar en geane wy nei bûten mei de saneamde kleasterkuier. Dat lêste is suver al in begryp wurden en wy ha murken dat op ferskate plakken yn Fryslân en Nederlân dat oernommen wurdt. Prachtich. Wy hawwe yn dizze hast trije jier in soad flecht op ‘e koai hân. Mear dan dat wy ea ferwachte hienen. En dêr binne wy bliid mei en tankber foar. [Lees meer…]