Oer God en Jorwert

08-Nijkleaster-AnneTerpstraOer God en Jorwert

It is hast trije jier ferlyn dat Nijkleaster yn Jorwert begûn as pioniersplak, in plak om op fernijende wize om te gean mei tsjerke, leauwe en spiritualiteit. Dit pioniersplak wurdt droegen troch de tsjerklike gemeente Westerwert yn de doarpen Jellum-Bears, Weidum en Jorwert (dêr’t ik ek gemeentedominy fan bin), de stifting Nijkleaster en de ôfdieling Missionair Werk fan de lanlike Protestantse Kerk in Nederland. Yn dizze trije jier ha wy besocht in plak te kreëarjen fan ‘stilte, besinning en ferbining’. By alle aktiviteiten hawwe wy in koarte fiering, moetsje wy elkoar en geane wy nei bûten mei de saneamde kleasterkuier. Dat lêste is suver al in begryp wurden en wy ha murken dat op ferskate plakken yn Fryslân en Nederlân dat oernommen wurdt. Prachtich. Wy hawwe yn dizze hast trije jier in soad flecht op ‘e koai hân. Mear dan dat wy ea ferwachte hienen. En dêr binne wy bliid mei en tankber foar. [Lees meer…]

As in fûgel, briedend op it wetter

'De vogel is gevlogen'Preek tijdens de afsluitende viering van het
Nijkleaster Pinkster Paad (NPP)
Pinkstermaandag 2015
Jorwert

As in fûgel, briedend op it wetter
(Genesis 8: 6-12)

Beste mensen,
vandaag hebben jullie tijdens de korte of de langere kleaster-kuier nagedacht over de duif die door Noach als verkenner werd losgelaten. In onze vaste opbouw van ‘stilte, bezinning en verbinding’ kon je hier aandacht aan besteden. Natuurlijk, het Pinksterpaad is ook veel meer dan dat. Je wandelt, ontmoet mensen, geniet van het landschap, je bekijkt dorpen en kerken. En je dénkt niet alleen over de duif, de ademwind, of Gods Geest. Je voelt het gewoon. De wind speelt met ons op zo’n dag. [Lees meer…]

De duvel skyt altyd op ‘e grutte bulte

de duvel skyt altyd op de grutte bulteYn de searje ‘Preekje oer Fryske sprekwurden’:
De duvel skyt altyd op ‘e grutte bulte

(‘Di dîvel scyt jimmer op ‘e gréatste héap.’ Wurdboek fan de Fryske taal. Diel 4. Lemma: divel/duvel).

1.
Yn de simmer fan 2014 wienen der al wer bankiers dy’t mienden dat ‘it systeem’ net sûnder de bonussen koe dy’t gewoan wienen yn de tiid foar de krisis (foar 2008). Dy bonussen wienen perfoarst nedich om harren ‘nederige’ ynkommen te kompensearjen. ‘Toe mar’, rôp doe immen, ‘De duvel skyt altyd op de grutte bulte’. Dat âlde Fryske sprekwurd wurdt faak brûkt wannear’t minsken dy’t ryk binne der noch mear jild by krije. Ommers, jild makket jild.

[Lees meer…]

Preekje oer Fryske sprekwurden

pake Hinne en beppe Oeke (1982)

pake Hinne en beppe Oeke (1982)

Ynlieding ta de searje preken oer Fryske sprekwurden

Pake Hinne en beppe Oeke wienen myn pake en beppe fan memmekant. Yn 1982 wienen se 50 jier troud. Ik wie doe 20 jier en hie krekt in pear jier ferkearing. Doe ‘t wy simmers in kear yn it lân rûnen te kijopheljen, frege ik pake: ‘Pake, hoe hawwe jim dat sa lang folhâlden? Wol 50 jier lang! Hawwe jim dêr in geheim foar?’ Pake spruts doe de wurden: ‘Laat de zon niet ondergaan over uw toorn’. Ik fûn dat antwurd mar nuver mar krige gjin fierdere útlis. Ik moast it mei dy wurden dwaan.

[Lees meer…]

Ikon vieringen juni 2014

In de studio 31 mei 2014Voor de maand juni 2014 worden er 4 radio-het vermoeden-vieringen gemaakt door een team van voorgangers: Lex Boot, Jasja Nottelman, Berthe van Soest en Hinne Wagenaar o.l.v. Annemiek Schrijver. Radio 5, van 9.00 – 10.00 uur op zondag 3, 15, 22 en 29 juni. Of je kunt later luisteren via de website van de IKON: Vermoeden viering. Erg leuk om te doen!

Olympyske Preek

Olympyske spullen(Ynkoarte preek foar snein 9 febrewaris 2014. De earste snein fan de Olympyske Spelen yn Sotchi)

Op dizze earste snein fan de Olympyske Spelen bûch ik foar de olympyske sporters. Wat moatte se der in soad foar dwaan en litte! Altyd mar wer op skerp stean, trochsette, ynkassearje, dissipline hawwe, alles der foar oer hawwe.
Ik bin wei fan sport en al hielendal fan de Olympyske Spelen. Dat is begûn mei de winterspelen fan Sapporo yn 1972. Mei mem (gek fan reedriden) siet ik op ûnmooglike tiden nei it riden te sjen. Ard Schenk wûn dat jier trije kear goud. Hy wie ús held! [Lees meer…]

Mijn ziel tot rust gekomen

Preek: ‘Mijn ziel tot rust gekomen’   

(Psalm 131)

1 Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

2 Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

3 Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.                 (NBV)

———- [Lees meer…]

Preek voor de Nijkleasterdag 2013

Bijbel op de preekstoel van JorwertOp zondag 27 oktober 2013 werd, een jaar na de opening van Nijkleaster, een Nijkleaster-zondag gehouden in Jorwert.  Het werd een dag met ontmoetingen, workshops, liederen, gebeden en dans. Tijdens de afsluitende viering hield ik deze preek over de Farizeeër en de tollenaar (in het perspectief van één jaar Nijkleaster)

 

Preek voor de Nijkleaster-dag 2013
27 oktober 2013

‘Hij sloeg zich op de borst’
(Lucas 18: 9-14)

Beste mensen,

1.
Tijdens een ‘gewone’ Nijkleaster-viering zijn we na de lezing een poos stil. Om na te denken, om te mediteren, te bidden, stil te zijn voor God. Vandaag is de context anders en wil ik graag preken naar aanleiding van de evangelie-tekst die voor vandaag op het oecumenische leesrooster staat.

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. Ik ben bang dat we ons liever met geen van de twee willen identificeren. Wie van ons wil immers zijn als deze Farizeeër, die zelfingenomen opschepper (in het Fries: ‘in pogger’). Maar evenmin willen we onszelf vergelijken met de tollenaar, een collaborerende belastingambtenaar. Dat is jammer want het is belangrijk om zelf een plaats te vinden in een (bijbel)verhaal. Dan stappen we als het ware het verhaal binnen, en worden we deelnemer. Want het gaat er bij de Bijbel niet zozeer om dat we de tekst lezen en begrijpen. Ja dat ook, maar het gaat er nog meer om dat wij onszelf leren begrijpen, dat we begrepen worden. Het gaat er dus niet alleen om dat wij de Bijbel lezen, maar dat de Bijbel óns leest.

Bij deze gelijkenis lijkt dat lastig omdat we niet zo snel in de schoenen gaan staan van de Farizeeër of de tollenaar. Toch wil ik proberen in het verhaal te gaan staan, zowel persoonlijk als in het perspectief van Nijkleaster. Ik hoop dat u daardoor ook een ingang krijgt om het verhaal binnen te gaan. [Lees meer…]